Категории Продукти

News in Category

Информационен ден - ИТД ЕООД.docx   

 

                   

 

  ИНФОРМАЦИОНЕН ДЕН

за представяне на проект по ОПИК на
„ИТД“ ЕООД

                    „ИТД“ ЕООД има удоволствието да покани всички заинтересовани лица на информационен ден за представяне на проект №BG16RFOP002-3.002-0090-C01 с наименование Повишаване на енергийната ефективност в "ИТД" ЕООД“, който се реализира по ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г.

                   Събитието ще се състои на 09.10.2019г. /сряда/ от 10:00 ч.на адрес:

                   гр. Съединение, ул. „Чардафон Велики“ № 72

“Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от „ИТД“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.”