Категории Продукти

Матрици

Една от основните дейности на ИТД ЕООД е производство на инструментална екипировка (бластформи, шприцформи, вакуумформи, резервни части и нестандартно оборудване). Във фирмата работи конструкторски отдел, състоящ се от високо квалифицирани специалисти насочени към разработката и дизайна на инструментална екипировка, така че да задоволят всички изисквания на клиентите. За проектиране на желаните 3D модели се използват CAD/CAM системи от най-висок клас. Следвайки своята инвестиционна програма ИТД непрекъснато разширява и обновява своите машини и оборудване. Високото качество на продуктите е гарантирано от професионализма на персонала и високо технологичния машинен парк на водищите производители - Mazаk, Schaoblin, Agie, Deckel Maho Gildemeister, Ixeon, Ingersoll, Mori Seiki, Haas и други.
С цел постоянното подобряване качеството на всеки аспект от дейността е внедрена система ISO 9001:2008.
Инструментите на ИТД са утвърдени на международния пазар, поради тяхното високо качество и конкурентни цени. За изминалата година 45% от произведените инструменти са поръчани от чуждестранни клиенти. Досега компанията е реализирала повече от 5000 проекта за клиенти от различни страни от Европа, Азия и Африка.
Точността на инструментите, както и отличните показатели на произвежданите опаковки са също осигурени и от високото качество на използваните материали в производството на бласт- и шприцформи.
В компанията се произвеждат повече от 30 бластформи и шприцформи месечно. Шприцформите за производство на капачки, дръжки и други нестандартни пластмасови изделия разширяват продуктовата гама на компанията.
Нова обещаваща развитие на дружеството разработка е производство на шприцформи за PET преформи от 4,5 до 130 грама.

News in Category

Информационен ден - ИТД ЕООД.docx   

 

                   

 

  ИНФОРМАЦИОНЕН ДЕН

за представяне на проект по ОПИК на
„ИТД“ ЕООД

                    „ИТД“ ЕООД има удоволствието да покани всички заинтересовани лица на информационен ден за представяне на проект №BG16RFOP002-3.002-0090-C01 с наименование Повишаване на енергийната ефективност в "ИТД" ЕООД“, който се реализира по ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г.

                   Събитието ще се състои на 09.10.2019г. /сряда/ от 10:00 ч.на адрес:

                   гр. Съединение, ул. „Чардафон Велики“ № 72

“Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от „ИТД“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.”