Новини

Новини


Съобщение за проведен информационен ден.docx

                     


ИНФОРМАЦИОНЕН ДЕН

за представяне на проект по ОПИК на
„ИТД“ ЕООД

 

На 09.12.2019г. /понеделник/ от 10:00ч. в заседателна зала на фирма „ИТД“ ЕООД на адрес: гр. Съединение, ул. "Чардафон Велики" № 72 беше проведен втори информационен ден за представяне на проект № BG16RFOP002-3.002-0090-C01 с наименование „Повишаване на енергийната ефективност в "ИТД" ЕООД“, финансиран по Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020 г., съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие.

Бенефициентът ИТДЕООД покани всички заинтересовани лица като анонсира по подходящ начин предварителна информация за публичното събитие съгласно Единен наръчник на бенефициента за прилагане на правилата за информация и комуникация 2014-2020г.:

1.      Направи публикация на прессъобщениевъв вестник „СЕГА“

2.      Публикува предварителната информация на интернет страницата си http://www.itd.bg/

3.      Изпрати предварителната информация до УО на ОПИК и до Областен информационен център в гр. Пловдив

Проектът стартира на 15.12.2017г. с подписването на договор за безвъзмездна финансова помощ с продължителност 24 месеца и е на обща стойност 4 186 384,00 лева, от които 1 779 213,20  лева европейско и 313 978,80 лева национално съфинансиране.

 

Проектът подкрепя мерки за повишаване на енергийна ефективност в "ИТД" ЕООД, водещи до постигане на устойчив растеж и конкурентоспособност на предприятието, което отговаря напълно на целта на процедурата за финансиране.

Проектът включва придобиване на:

-   2 енергийно ефективни линии за производство на PET преформи (мярка 1 от енергийния одит)

-   енергийно ефективна шприц машина за пластмасови дръжки (мярка 2)

-   бойлер за оползотворяване на остатъчна енергия (мярка 3)

-   автоматизирана система за мониторинг и контрол на енергопотреблението (мярка 4)

 

В проекта е предвидено също въвеждане и сертифициране на система за енергиен мениджмънт съгласно стандарт ISO 50001.

“Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от „ИТД“ ЕООДи при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.”

 


    
Информационен ден - прессъобщение.docx

       ИНФОРМАЦИОНЕН ДЕН

за представяне на проект по ОПИК на
"
ИТД" ЕООД

         "ИТД" ЕООД има удоволствието да покани всички заинтересовани лица на информационен ден за представяне на проект № BG16RFOP002-3.002-0090-C01 с наименование "Повишаване на енергийната ефективност в "ИТД" ЕООД", който се реализира по ОП "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020г.

         Събитието ще се състои на 09.12.2019г. /понеделник/ от 10:00 ч. на адрес:

  гр. Съединение, ул. „Чардафон Велики“ № 72.


“Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от „ИТД“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.”


 


 


Прессъобщение за проект на ИТД ЕООД.docx

                   

ИНФОРМАЦИОНЕН ДЕН
за представяне на проект по ОПИК на
„ИТД“ ЕООД

На 09.10.2019г. /сряда/ от 10:00ч.в заседателната зала на фирма „ИТД“ ЕООД на адрес: гр. Съединение, ул. "Чардафон Велики" № 72 беше проведен информационен ден за представяне на проект № BG16RFOP002-3.002-0090-C01 с наименование „Повишаване на енергийната ефективност в "ИТД" ЕООД“, финансиран по Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020 г., съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие.

Бенефициентът ИТДЕООДпокани всички заинтересовани лица като анонсира по подходящ начин предварителна информация за публичното събитие съгласно Единен наръчник на бенефициента за прилагане на правилата за информация и комуникация 2014-2020г.:

  1. Направи публикация на прессъобщение във вестник „СЕГА“
  2. Публикува предварителната информация на интернет страницата си http://www.itd.bg/
  3. Изпрати предварителната информация до УО на ОПИК и до Областен информационен център в гр. Пловдив

 

Проектът стартира на 15.12.2017г. с подписването на договор за безвъзмездна финансова помощ с продължителност 24 месеца и е на общастойност 4 186 384,00 лева, от които 1 779 213,20  лева европейско и 313 978,80 лева национално съфинансиране.

 

Проектът подкрепя мерки за повишаване на енергийна ефективност в "ИТД" ЕООД, водещи до постигане на устойчив растеж и конкурентоспособност на предприятието, което отговаря напълно на целта на процедурата за финансиране.

Проектът включва придобиване на:

-   2 енергийно ефективни линии за производство на PET преформи;
-   енергийно ефективна шприц машина за пластмасови дръжки;
-   бойлер за оползотворяване на остатъчна енергия;
-   автоматизирана система за мониторинг и контрол на енергопотреблението;

 

В проекта е предвидено също въвеждане и сертифициране на система за енергиен мениджмънт съгласно стандарт ISO 50001“Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от „ИТД“ ЕООДи при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.”

.

 


Информационен ден - ИТД ЕООД.docx   

 

                   

 

  ИНФОРМАЦИОНЕН ДЕН

за представяне на проект по ОПИК на
„ИТД“ ЕООД

                    „ИТД“ ЕООД има удоволствието да покани всички заинтересовани лица на информационен ден за представяне на проект №BG16RFOP002-3.002-0090-C01 с наименование Повишаване на енергийната ефективност в "ИТД" ЕООД“, който се реализира по ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г.

                   Събитието ще се състои на 09.10.2019г. /сряда/ от 10:00 ч.на адрес:

                   гр. Съединение, ул. „Чардафон Велики“ № 72

“Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от „ИТД“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.”