News

News

ИНФОРМАЦИОНЕН ДЕН за представяне на проект по ОПИК на „ИТД“ ЕООД

10/5/2019 6:47:55 PM
    
Прессъобщение - информационен ден.docx

    ИНФОРМАЦИОНЕН ДЕН

за представяне на проект по ОПИК на
"
ИТД" ЕООД

         "ИТД" ЕООД има удоволствието да покани всички заинтересовани лица на информационен ден за представяне на проект № BG16RFOP002-3.002-0090-C01 с наименование "Повишаване на енергийната ефективност в "ИТД" ЕООД", който се реализира по ОП "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020г.

         Събитието ще се състои на 09.12.2019г. /понеделник/ от 10:00 ч. на адрес:

гр. Съединение, ул. „Чардафон Велики“ № 72.


“Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от „ИТД“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.”