Качество и Екология

ИТД ЕООД се стреми, използвайки натрупания опит, познания и добрите практики, да осигури стабилен икономически растеж на фирмата. За компанията най-важна е способността да управлява своята стопанска, търговска и иновационно-инвестиционна дейност така, че да осигури постоянно качество на своите продукти и услуги и ограничава въздействието върху околната среда
Ръководството на ИТД ЕООД определи своя Политика по качеството и околната среда, която е ориентирана към:

 • максимално удовлетворяване на изискванията и очакванията на клиентите;
 • спазване на приложимите правни и други нормативни изисквания по отношение на качеството на произвежданите продукти и на околната среда;
 • ангажираност за изпълнение на определените цели по околната среда чрез въвеждане на програми за намаляване на замърсяването и прилагане на добри практики;
 • повишаване на компетентността и отговорността на персонала за изпълнение на целите и политиката по качеството и околната среда чрез обучение, дискутиране и подобряване на вътрешната комуникация;
 • непрекъснато подобряване на управлението чрез мониторинг, анализ и управление на дейностите и процесите, влияещи върху качеството на продукта и аспектите на околната среда;
 • минимизиране на генерираните отпадъци и създаване на възможности за рециклирането и обезопасяването им;
 • поддържане на високо ниво на техническа обезпеченост и оптимизиране използвaнето на ресурси, в т.ч. енерго- и водопотреблението;
 • възстановяване и подобряване на компонентите на околната среда;
 • предотвратяване и адекватен отговор при възникване на извънредни и аварийни ситуации;
 • създаване на взаимноизгодни отношения с доставчиците и партньорите за подобряване на ефикасността от съвместните дейности по отношение на околната среда;
 • структуриране и работа на счетоводство и документооборот съобразно международните стандарти
 • осигуряване на необходимите ресурси за функционирането и постоянното подобряване на системата за управление на качеството, околната среда и храните в съответствие със стандартите ISO 9001:2008; ISO 14001:2004; ISO 22000:2005

Ръководството е убедено, че персоналът ясно осъзнава своята решаваща роля и всеки съобразно своите правомощия, отговорности и компетентност ще допринесе за изпълнение на Политиката по качеството и околната среда, а с това и за развитието и просперитета на компанията.