Проекти ИТД

Проекти ИТД

    
                        

Документация за провеждане на тръжна процедура по реда на ЗУСЕСИФ за определяне на изпълнител с предмет „Закупуване, доставка и инсталация на оборудване за повишаване на енергийната ефективност в "ИТД" ЕООД по следните обособени позиции:

Обособена позиция 1: Автоматизирани линии за производство на PET преформи - 2 броя

Обособена позиция 2: Електрическа шприц машина - 1 брой

Обособена позиция 3: Бойлер със серпентина за оползотворяване на остатъчна енергия - 1 брой

Обособена позиция 4: Автоматизирана система за мониторинг и контрол на енергопотреблението - 1 брой, състояща се от:

       -   Хардуерна система за автоматизирана система за мониторинг и контрол на енергопотреблението - 1 брой                                                                                                   

       - Софтуер за автоматизирана система за мониторинг и контрол на енергопотреблението - 1 брой“

1. Публична покана - Приложение 3.2.pdf
2. Изисквания към офертите - Приложение 3.3.pdf
3. Оферта - Приложение 3.4.pdf
4. Декларация на кандидата - Приложение 3.7.pdf
5. Договор за доставка на оборудване - проект.pdf
6. Договор за доставка на оборудване.pdf


                      

 


„ИТД“ ЕООД е бенефициент по договор за безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-3.002-0090-C01 “Повишаване на енергийната ефективност в "ИТД" ЕООД” по процедура BG16RFOP002-3.002 „Повишаване на енергийната ефективност в големи предприятия“, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

 

Проектът подкрепя мерки за повишаване на енергийна ефективност в "ИТД" ЕООД, водещи до постигане на устойчив растеж и конкурентоспособност на предприятието, което отговаря напълно на целта на процедурата за финансиране.

Проектът включва придобиване на:

-   2 енергийно ефективни линии за производство на PET преформи (мярка 1 от енергийния одит)

-   енергийно ефективна шприц машина за пластмасови дръжки (мярка 2)

-   бойлер за оползотворяване на остатъчна енергия (мярка 3)

-   автоматизирана система за мониторинг и контрол на енергопотреблението (мярка 4)

 

В проекта е предвидено също въвеждане и сертифициране на система за енергиен мениджмънт съгласно стандарт ISO 50001.

 

Обща стойност на проекта: 4 186 384,00 лева, от които 1 779 213,20  лева европейско и 313 978,80 лева национално съфинансиране.

 


  

                    

 

                               

„ИТД“ ЕООД е бенефициент по договор за безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-3.002-0090-C01 “Повишаване на енергийната ефективност в "ИТД" ЕООД” по процедура BG16RFOP002-3.002 „Повишаване на енергийната ефективност в големи предприятия“, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

 

Проектът подкрепя мерки за повишаване на енергийна ефективност в "ИТД" ЕООД, водещи до постигане на устойчив растеж и конкурентоспособност на предприятието, което отговаря напълно на целта на процедурата за финансиране.

Проектът включва придобиване на:

-   2 енергийно ефективни линии за производство на PET преформи (мярка 1 от енергийния одит)

-   енергийно ефективна шприц машина за пластмасови дръжки (мярка 2)

-   бойлер за оползотворяване на остатъчна енергия (мярка 3)

-   автоматизирана система за мониторинг и контрол на енергопотреблението (мярка 4)

 

В проекта е предвидено също въвеждане и сертифициране на система за енергиен мениджмънт съгласно стандарт ISO 50001.

 

Обща стойност на проекта: 4 186 384,00 лева, от които 1 779 213,20  лева европейско и 313 978,80 лева национално съфинансиране.


  

                    

 

                               

„ИТД“ ЕООД е бенефициент по договор за безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-3.002-0090-C01 “Повишаване на енергийната ефективност в "ИТД" ЕООД” по процедура BG16RFOP002-3.002 „Повишаване на енергийната ефективност в големи предприятия“, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

 

Проектът подкрепя мерки за повишаване на енергийна ефективност в "ИТД" ЕООД, водещи до постигане на устойчив растеж и конкурентоспособност на предприятието, което отговаря напълно на целта на процедурата за финансиране.

Проектът включва придобиване на:

-   2 енергийно ефективни линии за производство на PET преформи (мярка 1 от енергийния одит)

-   енергийно ефективна шприц машина за пластмасови дръжки (мярка 2)

-   бойлер за оползотворяване на остатъчна енергия (мярка 3)

-   автоматизирана система за мониторинг и контрол на енергопотреблението (мярка 4)

 

В проекта е предвидено също въвеждане и сертифициране на система за енергиен мениджмънт съгласно стандарт ISO 50001.

 

Обща стойност на проекта: 4 186 384,00 лева, от които 1 779 213,20  лева европейско и 313 978,80 лева национално съфинансиране.


  

                    

 

                               

„ИТД“ ЕООД е бенефициент по договор за безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-3.002-0090-C01 “Повишаване на енергийната ефективност в "ИТД" ЕООД” по процедура BG16RFOP002-3.002 „Повишаване на енергийната ефективност в големи предприятия“, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

 

Проектът подкрепя мерки за повишаване на енергийна ефективност в "ИТД" ЕООД, водещи до постигане на устойчив растеж и конкурентоспособност на предприятието, което отговаря напълно на целта на процедурата за финансиране.

Проектът включва придобиване на:

-   2 енергийно ефективни линии за производство на PET преформи (мярка 1 от енергийния одит)

-   енергийно ефективна шприц машина за пластмасови дръжки (мярка 2)

-   бойлер за оползотворяване на остатъчна енергия (мярка 3)

-   автоматизирана система за мониторинг и контрол на енергопотреблението (мярка 4)

 

В проекта е предвидено също въвеждане и сертифициране на система за енергиен мениджмънт съгласно стандарт ISO 50001.

 

Обща стойност на проекта: 4 186 384,00 лева, от които 1 779 213,20  лева европейско и 313 978,80 лева национално съфинансиране.