COVID-19: Произвеждаме и доставяме онлайн поръчки, както обикновено.

ИНФОРМАЦИОНЕН ДЕН за представяне на проект по ОПИК на „ИТД“

На 09.12.2019г. /понеделник/ от 10:00ч. в заседателна зала на фирма „ИТД“ ЕООД на адрес: гр. Съединение, ул. "Чардафон Велики" № 72 беше проведен втори информационен ден за представяне на проект № BG16RFOP002-3.002-0090-C01 с наименование „Повишаване на енергийната ефективност в "ИТД" ЕООД“, финансиран по Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020 г., съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие.

Бенефициентът „ИТД“ ЕООД покани всички заинтересовани лица като анонсира по подходящ начин предварителна информация за публичното събитие съгласно Единен наръчник на бенефициента за прилагане на правилата за информация и комуникация 2014-2020г.:

1.      Направи публикация на прессъобщениевъв вестник „СЕГА“

2.      Публикува предварителната информация на интернет страницата си http://www.itd.bg/

3.      Изпрати предварителната информация до УО на ОПИК и до Областен информационен център в гр. Пловдив

Проектът стартира на 15.12.2017г. с подписването на договор за безвъзмездна финансова помощ с продължителност 24 месеца и е на обща стойност 4 186 384,00 лева, от които 1 779 213,20  лева европейско и 313 978,80 лева национално съфинансиране.

 

Проектът подкрепя мерки за повишаване на енергийна ефективност в "ИТД" ЕООД, водещи до постигане на устойчив растеж и конкурентоспособност на предприятието, което отговаря напълно на целта на процедурата за финансиране.

Проектът включва придобиване на:

-   2 енергийно ефективни линии за производство на PET преформи (мярка 1 от енергийния одит)

-   енергийно ефективна шприц машина за пластмасови дръжки (мярка 2)

-   бойлер за оползотворяване на остатъчна енергия (мярка 3)

-   автоматизирана система за мониторинг и контрол на енергопотреблението (мярка 4)

 
В проекта е предвидено също въвеждане и сертифициране на система за енергиен мениджмънт съгласно стандарт ISO 50001.


“Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от „ИТД“ ЕООДи при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.”

Обяви за работа

За компанията

ИТД е българска компания, създадена през 1990 г. Фирмата е специализирана в производството на PET преформи, пластмасови бутилки, флакони и капачки. ИТД разполага с отлично оборудвана съвременна база, разположена в гр. Съединение.

Разумните инвестиции, професионализмът в управлението и екипът от висококвалифицирани специалисти превърнаха ИТД в надежден партньор, с възможности за пълно удовлетворяване на постоянно нарастващите изисквания на потребителите на пластмасови опаковки.

Фирмата подпомага дейността на своите клиенти както чрез разработването и реализирането на нови индивидуални проекти за промяна на опаковките, така и чрез предлагането на свободни за продажба продукти.

Една от главните посоки на ИТД е екологосъобразност и устойчиво развитие чрез внедряване на енергоспестяващи съвременни технологии, в частност позволяващи олекотяване на опаковки от пластмаса, както и производство на рециклиран РЕТ. ИТД притежава внедрена и сертифицирана Система за управление на качеството съгласно ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, ISO FSSC 22000:4:5; ISO 50001:2018.

Още за нас