Устойчивост

Използвайки натрупания опит, познания и добрите практики, ИТД се стреми да осигури стабилен икономически растеж на фирмата. За компанията най-важна е способността да управлява своята стопанска, търговска и иновационно-инвестиционна дейност така, че да осигури постоянно качество на своите продукти и услуги и ограничава въздействието върху околната среда.

Резултатите от проекти, свързани с повишаване на енергийната ефективност в ИТД - внедряване на енергийно ефективни линии, въвеждане на автоматизирана система за мониторинг и контрол на енергопотреблението, водят до постигане на устойчив растеж и повишават конкурентоспособността на фирмата.

 

ИТД ежегодно обновява машинният си парк с ново поколение високопроизводителни и енергоефективни напълно електрически машини с безспорни предимства. Те предлагат по-висока производителност, по-ниски разходи и не емитират отпадъчни хидравлични масла, в сравнение с хидравличните машини.

В ИТД функционират:

  • Система за управление на качеството по стандарт ISO 9001:2015;
  • Система за управление на околната среда в съответствие със стандарт ISO 14001:2015;
  • Система за енергиен мениджмънт съгласно стандарт ISO 50001:2018;
  • Система за осигуряване безопасност на храните по стандарт FSSC 22000-4:5, които осигуряват ефикасност на процесите в предприятието.

 

Политиката на ИТД е ориентирана към: