Новини и събития

Европейският Съюз работи усилено в посока ефективно използване на отпадъците като ресурс и повишаване дела на рециклирането. Въз основа на приетата и транспонирана в българското законодателство Директива 904/2019 г. от 2025 г. е задължителн...
„ИТД“ ЕООД е краен получател по проект № BG-RRP-3.004-1759-C01 „Технологична модернизация в предприятието“, който се изпълнява по Програмата за икономическа трансформация на Националния план за възстановяване и устой...

„ИТД“ ЕООД е бенефициент по проект № BG16RFOP002-6.002-0415-C01 „Възстановяване на МСП чрез подобряване на енергийната ефективност“, който се изпълнява по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност...

На 09.12.2019г. /понеделник/ от 10:00ч. в заседателна зала на фирма „ИТД“ ЕООД на адрес: гр. Съединение, ул. "Чардафон Велики" № 72 беше проведен втори информационен ден за представяне на проект № BG16RFOP002...